Tack KF för att ni vill utveckla svensk köttproduktion

Vi håller med KF om att det finns en större efterfrågan på svenskt kött än vad svenska köttproducenter kan leverera, men vi håller inte med KFs slutsats att det är industrins fel. Det är snarare priskonkurrensen från utländskt kött och konsumenternas prioriteringar. Huvudskälet till att det säljs importerat kött i våra butiker är inte tvång, som KF vill ge antydan om i sin rapport, utan för att butikerna helt enkelt vill nå ett kundsegment som inte är beredda att betala extra för ett bättre svenskt kött.

Bristen på svenskt nöt- och griskött beror på en historiskt låg lönsamhet, där vi i branschen tidigare misslyckats med att få ut det mervärde som svenskt kött har bland annat rörande låg klimatpåverkan och antibiotikafrihet. Mervärden som svenska konsumenter nu är beredda att betala för.

För att fortsätta den positiva utvecklingen hos våra svenska djurproducenter påbörjande köttbranschen tillsammans med myndigheter och handeln, för flera år sedan ett arbete med nationella handlingsplaner för att öka den svenska produktionen av gris-, nöt- och lammkött. Bakom handlingsplanerna står branscherna enade och totalt 199 åtgärder togs fram som ska leda till en ökad lönsam svensk köttproduktion ska vara genomförda i december 2018.

Konkurrenssituationen om de svenska djuren är idag stor, både från de stora slakterierna men även från de många små slakterier som finns på marknaden. Sista 10 åren har de mindre slakterierna ökat kraftigt i antal på den svenska marknaden, samtidigt som slaktvolymerna i landet har minskat.

Vad gäller priserna till konsument konstaterade konkurrenskraftsutredningen, som avslutades i mars 2015, att den svenska slakterinäringen har genomgått en kraftig strukturomvandling för att anpassa sig till en minskande svensk köttproduktion.

För att göra valet tydligare till konsument har märkningen Svenskt Kött tagits fram. Märkningen innebär att djuren ska vara födda, uppfödda, slaktade, styckade och förpackade i Sverige. ”Svensk kött”-märkningen går 1 januari 2017 över i den gemensamma märkningen ”Kött från Sverige” och blir då ett gemensamt initiativ av handeln, Livsmedelsföretagen (LI) och LRF för att lyfta fram olika svenska livsmedel till de konsumenter som föredrar detta.

Precis som KF belyser måste allt matfusk som vilseleder våra konsumenter bekämpas. Under våren 2016 startade därför branschorganisationen Svenska Köttföretagen upp ett helt nytt system för provtagning för ursprungsverifiering av svenskt kött i butik. Ett system som kommer vara i full drift under 2017.

Kära KF, trots lite märkliga slutsatser i er analys om köttproduktionen i Sverige, välkomnar vi att ni vill utveckla den svenska köttproduktionen i framtiden.

Hans Agné
Svenska Köttföretagen, VD

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...