Kalla Fakta om svenskt djurskydd

Kalla Faktas inslag igår fokuserade på de undantagsfall som finns i svensk djuruppfödning.

Det är stor skillnad för djur att födas upp i Sverige jämfört med många andra länder. Svenska djur har ett bättre djurskydd och är friskare, vilket den mycket låga antibiotikaanvändningen är det bästa beviset på. Det sker kontinuerliga kontroller av myndigheternas officiella veterinärer. Varje enskilt djur som kommer in till ett slakteri kontrolleras av Livsmedelsverket. Skulle det finnas avvikelser så syns det i kontrollerna. Livsmedelsverkets personal godkänner även, efter slakt, alla djur som går till livsmedel.

De fall som visades i Kalla Fakta ger inte en rättvisande bild av svensk djurhållning. I den mån det förekommer brister ska de självklart tas om hand.  Allvarliga brister som innebär lidande för djuren kan inte försvaras. Vanvård och misstanke om brott mot djurskyddslagen ska utredas av myndigheterna – det stärker förtroendet för svensk köttproduktion.

I Sverige slaktas över 3 miljoner djur per år. Av dessa genererar 0,4 promille en så kallad underrättelse hos Länsstyrelsen. Merparten av dessa ärenden är av enklare karaktär. En bråkdel handlar om vanvård och brott mot djurskyddslagen, men varje sådant fall är ett för mycket och ska snabbt utredas av myndigheterna.

När eventuella brister hos djurleverantör eller transportör upptäcks finns upparbetade rutiner hos våra slakterier för att snabbt agera.

Branschen arbetar aktivt för att minimera antalet djurskyddsärenden: 

  • Alla slakterier ska ha en utsedd djuromsorgsansvarig som ansvarar för att djurskyddet efterföljs. Flera av de större slakterierna har Djuromsorgsgrupper som kontinuerligt arbetar med djuromsorgsfrågor och hantering av djur i samband med transporter och slakt. 
  • I Djuromsorgsgrupperna ingår utöver företagets egen personal även transportörer, representanter från Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontroller och officiella veterinärer från Livsmedelsverket. Personalen utbildas kontinuerligt. 
  • Slakterierna ställer höga krav på transportörer att ha kunskap och utbildning i såväl lagstiftning som djurens beteende för att kunna lasta och avlasta djur på bästa sätt. 
  • Brott mot gällande regler leder till varning och vid upprepade förseelser avstängning av transportörer. 
  • Varje djurägare måste i en så kallad djurägarförsäkran intyga att alla djur som transporteras till slakt är friska, födda och uppvuxna i Sverige enligt svensk djurskyddslagstiftning och utom karens för läkemedelsbehandling.  Om inte djurleverantören garanterar detta slaktas inte djuren. 
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...