Fortsatt god djuromsorg för svenska smågrisar och suggor

Svenska djurs välmående och låga användning av antibiotika är en av de viktigaste faktorerna för mervärdet av det svenska köttet. Det nyligen presenterade förändringsförslaget som styr när svenska smågriskullar kan flyttas från suggan garanterar fortsatt starkt svenskt djurskydd.

Grunden till förslaget från SJV, Jordbruksverket, baseras på vetenskapliga studier från Sveriges främsta experter på djurskydd. Studien visar att både den diande suggan och smågrisarna mår bättre av att smågrisarna avvänjs något tidigare än idag. Studien är gjord av veterinära experter från Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsa och Distriktsveterinärerna. Förslaget har även granskats av experter på SLU och SVA.

Bakgrunden till att smågrisarna, i sammanhållna grupper, ska kunna flyttas tidigare, är att både förbättra djuromsorgen och stärka konkurrenskraften inom svensk grisuppfödning. Ändringen innebär att samtliga smågrisar inom omgångsgruppen i samma stall kan hållas ihop när de slutar dia. Suggorna som fött kan också hållas ihop i en gemensam grupp. Med stöd av studien har Jordbruksverket lämnat in en ansökan till EU som innebär att svenska smågrisar ska kunna avvänjas något tidigare än de 28 dagar som gäller i Sverige idag. I övriga EU är regeln 21 dagar.

Vid smågrisuppfödning går ett antal suggor tillsammans och föder också sina kultingar vid ungefär samma tidpunkt, med en variation på tre dagar inom grisningsomgången. Samtliga grisar som föds i stallet inom detta korta tidsintervall kallas grisningsomgång. I Jordbruksverkets förslag till nya regler får max 10 procent av de enskilda smågrisarna vara under 26 dagar vid avvänjning, som allra yngst 21 dagar. I övriga EU tillåts en avvänjning av samtliga smågrisar vid 21 dagar.
För Sveriges del innebär regeländringen att huvuddelen av smågrisarna, inom omgången som helhet, kommer vara 28 dagar gamla eller mera när de flyttas. Förslaget innebär samtidigt att djuromsorgen i Sverige ökar, både för de diande suggorna och smågrisarna. Med sammanhållna grupper, där smågrisen får stanna med sin kull i grisningsomgången, skapas ökad trygghet. Smågrisarna får stanna med djur de känner igen. Dessutom visar studien att risken för sjukdomar bland smågrisarna minskar.

En generell avvänjningsålder vid 28 dagar medför även omtanke för suggan, då dagens positiva hälsoutveckling hos grisar har lett till betydligt större smågrisar än tidigare. Genom det nya förslaget slipper suggan det onödiga slitage som ett förlängt diande innebär. För tjugo år sedan vägde en smågris 6 kilo vid avvänjning från suggan, idag väger de strax över tio kilo.

För att få avvänja enligt de nya reglerna, och säkerställa en god djuromsorg, ska grisuppfödaren följa en rad olika krav från Jordbruksverket rörande miljö, hälsa och välfärd för grisarna:

2 § Smågrisar får inte avvänjas förrän de uppnått 28 dagars ålder och ska då ha vant sig vid tillskottsfoder. Smågrisar får dock avvänjas upp till sju dagar tidigare under förutsättning att samtliga punkter nedan är uppfyllda.

1. Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll* med plan och riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt med särskild hälsokontroll av smågrisar.
2. Besättningen är ansluten till det frivilliga biosäkerhetsprogrammet* ”Smittsäkrad besättning gris” och är ansluten till nivå ”Spets” enligt programmets plan och riktlinjer.
3. Smågrisarna föds upp omgångsvis under digivningsperioden. Efter digivningsperioden flyttas de avvanda grisarna till en annan stallavdelning där de föds upp omgångsvis. Under dessa perioder blandas inte grisarna med grisar från andra djurgrupper.
4. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 är tomma på djur i minst fem dygn mellan varje djuromgång samt är rengjorda och desinficerade innan en ny omgång djur sätts in.
5. Vid kullutjämning under digivningsperioden flyttas inte någon smågris till en smågriskull där smågrisarna är äldre än 2 dygn.
6. När smågrisarna avvänjs äter de speciellt anpassat tillskottsfoder i tillräcklig mängd. Tillskottsfodret ska vara mjölkbaserat.
7. I varje djuromgång har högst 10 % av smågrisarna en avvänjningsålder som understiger 26 dygn.
8. Vid avvänjningen har smågrisarna en för sin ålder normal vikt.
9. Efter avvänjning förekommer inga beteendestörningar så som flanksugning, eller svansbitning annat än undantagsvis.
10. De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 har anläggning för tillskottsvärme.
11. Reservelverk finns på anläggningen.

*Bestämmelser om frivillig organiserad hälsokontroll finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur.

Läs förslaget som SJV lämnat till EU för konkurrensmässigt godkännande och vilka extra krav som måste uppfyllas för att avvänja smågrisar i hela kullen vid 28 dagar.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...