Ursprungsverifikation av svenskt kött

schysst kött

Svenskt kött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar. Svenskt kött produceras också med mycket liten användning av antibiotika och är klimatsmart bl.a. genom en hög resurseffektivitet i produktionen. Det finns därför ett mervärde hos svenskt kött som många konsumenter efterfrågar. Mervärdet innebär att svenskt kött kan säljas till ett högre kilopris i handeln än motsvarande importerat. Tyvärr innebär mervärdet att oredlighet avseende angivet ursprungsland på köttprodukter kan förekomma eftersom köttet betingar ett högre värde om det märks som svenskt.

Vad är syftet med isotopanalyserna (”ursprungsanalyserna”) på svenskmärkt griskött?

  • Svenska Köttföretagen vill upprätthålla och skydda mervärdet på svenskt griskött.
  • Vi vill genom ursprungsverifieringen hjälpa till att säkerställa att allt griskött som säljs som svenskt verkligen kommer från Sverige.
  • Alla konsumenter ska kunna känna sig trygga med sitt val då de väljer svenskmärkt griskött.

Tycker ni inte att vi har bra kontrollsystem i Sverige?

Jo, vi har bra kontroll från myndigheter i den svenska livsmedelsproduktionen. Med kunskapen och kontrollen hos våra svenska myndigheter som grund, ska vi känna oss trygga med den mat som produceras. Det Svenska Köttföretagen vill tillföra med vår ursprungskontroll är att branschen bidrar med ny teknologi för att ytterligare säkerställa att de svenska konsumenterna får det svenska kött de betalar för. Vi ser systemet som ett effektivt komplement till den livsmedelskontroll som redan bedrivs.

Varför är det inte myndigheterna som genomför provtagningarna?

Systemet för ursprungsanalys är branschens egenkontrollsystem. Med hjälp av senaste tekniken kan vi som branschorganisation ytterligare säkerställa att konsumenterna får det svenska kött som de betalar för. Om eventuella utfall av analyser föranleder misstanke om oredlighet, kommer vi ha en nära dialog med myndigheterna, då de är Sveriges kontrollinstans för vidare juridisk utredning.

Vem utför analyserna?

Arbetet med ursprungsverifieringen utförs i samarbete med Eurofins Food&Feed Testing Sweden AB.

Hur går det till att kontrollera köttet?

Vår analys utläser det ”unika fingeravtryck” som skapas i köttråvaran när ett djur växt upp i Sverige. På samma sätt som polisen jämför ett fingeravtryck mot sitt register, kan vi jämföra köttråvarans unika svenska mönster mot vår omfattande ursprungsdatabas.

Kan du förklara mer i detalj?

  • Metoden som används kallas för SIRA eller isotopmetoden. SIRA står för ”Stable Isotope Reference Analysis”.
  • Metoden bygger på analyser av stabila isotoper för fem olika grundämnen. Allt djuren äter och dricker innehåller stabila isotoper som avspeglas i köttet.
  • Analyserna görs sedan på det vatten, protein och fett som finns i köttet.
  • Sverige har, precis som alla andra länder, sin egen unika variant av hur vanliga de olika isotoperna är i förhållande till varandra.
  • Som en följd av detta kommer kött från djur, uppfödda i olika länder eller i olika regioner, ge resultat som skiljer sig åt vid en SIRA-analys.

Vad är en isotop?

Isotoper är varianter av ett grundämne, t e x kol eller väte, som har olika antal neutroner i atomkärnan. Olika isotoper av samma grundämne har vanligen helt identiska kemiska egenskaper.

Finns erfarenheter kring isotopmetoden på griskött?        

Ja, i tex England och Tyskland, är detta en etablerad metod.

Vad har man för data att jämföra med?

Varje prov som tas på svenskmärkt griskött inköpt i butik, jämförs mot en svensk grisreferensdatabas. Den svenska grisreferensdatabasen innehåller isotopanalyser från ett stort antal svenska grisar med känt och säkert ursprung.

Går det att avgöra från vilket annat land grisköttet kommer?

Vi kan enbart testa om grisköttet är svenskt eller inte. Det är ju detta som är mest relevant för vårt syfte med analyserna, som är att säkerställa att våra konsumenter får det svenska kött de betalar för.

Kan man använda samma referensdatabas för alla djurslag?

Nej, man måste bygga upp en separat referensdatabas för varje djurslag som man vill ha möjlighet att isotoptesta.

Kan man använda isotopmetoden för annat än köttprodukter?

Ja, metoden kan användas för andra typer av livsmedel men även för andra typer av produkter som t ex trävaror.

Hur och när kommer isotoptestningen av svenskmärkt griskött inköpt i butik att ske?

Testningen sker kontinuerligt och är i rutinmässig drift. Produkterna som provtas köps in i olika butiker runt om i landet.

Hur går själva provtagningen till och var sker analyserna?

Från varje inköpt grisköttsprodukt tas två prov ut. Ett prov utgörs av t ex en bit av en fläskkotlett eller ett halvt paket bacon. Proverna skickas sedan för analys till Eurofins. Analyserna utförs i Tyskland.

Vem köper grisköttsprodukterna i butikerna?

Det gör personer utsedda av Svenska Köttföretagen.

Hur sker urvalet på de produkter ni väljer att testa?

Produkterna väljs ut slumpmässigt. Då vi ser en säsongsmässig ökad försäljning av vissa produkter       t ex under grillsäsongen eller till jul kan en utökad provtagning av aktuella säsongsprodukter ske under vissa perioder.

Hur kommuniceras resultatet av testerna?

Om vi skulle få en misstanke om oredlighet gällande en produkt kontaktas det aktuella företaget av Svenska Köttföretagen med uppmaning om att de bör göra en utredning. Företaget gör, utifrån eget initiativ, en intern utredning och återkopplar till Svenska Köttföretagens kontaktperson. Uppföljande kontroller av det aktuella företagets produkter kommer att ske av Svenska Köttföretagen. Vid upprepade misstankar om oredlighet, d v s samma företag vid flera provtagningstillfällen, lämnar Svenska Köttföretagen informationen vidare till berörd myndighet för utredning om det föreligger eventuella oegentligheter.

När företaget fått korrekt juridisk granskning, kommuniceras informationen offentligt av myndigheten. När denna kommunikation sker överlämnar vi till myndigheterna och den juridiska processen att avgöra.

Svenska Köttföretagens syfte med analyserna är att säkerställa att konsumenter får det svenska griskött de betalar för, inte att vara en dömande instans eller att skapa medial uppmärksamhet. Vi ser oss som ett komplement och stöd till den verkställande myndigheten.

Information om samtliga analysresultat kommer att lämnas i Svenska Köttföretagens Verifieringsråd där bland annat handeln och grossistföretag finns representerade.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om ursprungsmärkning av kött? Kontakta Hans Agné, VD vid Svenska Köttföretagen hans.agne@kottforetagen.se, 010-130 89 01

För pressbild klicka här!

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...