Syfte & målsättning

Syfte och målsättning

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och skapa goda förutsättningar för våra kunder och ägare. Detta gör vi genom att leverera grissemin, livdjur och branschutveckling i världsklass. Samtidigt som vi tillsammans med våra dotterbolag och samarbetspartners, erbjuder förstklassig rådgivning, arbetar med opinionsbildning hos konsument, individtestar avelstjurar och på olika sätt sluter kretsloppet.

Tillsammans med våra olika företag driver vi en lönsam branschutveckling i hela värdekedjan och skapar långsiktig efterfrågan på svenskt gris-, nöt-, och lammkött. Vårt mål är att svenskt köttproduktion ska vara tryggt och hållbart från början till slut! Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 milj och har ca 25 anställda.

In English

Swedish Meat Enterprises is a trade and development company owned by the largest abattoirs in Sweden. Our mission is to increase the profitability and create good conditions for our customers and shareholders. We do this by delivering world-class pig semen, live animals and industry development. At the same time as we, together with our partners, offer first-class advice, work with consumer opinion, test individual breeding bulls and in various ways close the cycle.

Together, our various business leaders will create a profitable industry development throughout the value chain and create long-term demand for Swedish pork, beef and lamb. Our goal is for Swedish meat production to be safe and sustainable from start to finish! The Swedish Meat Enterprises head office is located in Skövde and we operate semen stations in Hudaryd and Hållsta The company has sales of approximately 170 million and approximately 25 employees.

Our story och verksamhet 

Svenska Köttföretagen bildades i november 2014 som ett resultat av sammanslagningen av Quality Genetics, Avelspoolen och Hudaryd Svinsemin och sedan dess har det hänt mycket och det effektiva arbetet har bara fortsatt.

Vi har avvecklat en seminstation och effektiviserat samarbetet mellan de två kvarvarande stationerna i Hudaryd och Hållsta med en gemensam ordermottagning. Dessutom har företaget reducerat sin personalstyrka med en tredjedel och sett över alla administrativa funktioner för ett mer effektivt arbetssätt. Vi har också tagit fram enklare rutiner och system för beställning av semin, livdjur och förbrukningsvaror via internet. Idag är vi verksamma inom fler områden, genetik, avel, rådgivning, lantbrukstjänst, bransch- och konsumentpåverkan. Svenska Köttföretagen tar tillsammans med sina dotterbolag och samarbetspartners ett övergripande ansvar för köttproduktionen i Sverige genom att verka i hela värdekedjan från producent till konsument.

—Vi ska verka för en växande, lönsam svensk köttproduktion som är klimatsmart och som stödjer god hälsa, säger Svenska Köttföretagens vd Hans Agné.

Genetik -Vi förser svenska grisproducenter med världsledande avelsmaterial utan att riskera det goda hälsoläget. Genom att vi köper genetik från de ledande avelsbolagen, har vi en unik produktportfölj där vi erbjuder semin från Topigs Norsvin Lantras, Z-line och Duroc, HKScan Hampshire och DanAvl Duroc. Genom vår försäljning av semin och livdjur får producenterna tillgång till de senaste avelsframstegen i from av foderutnyttjande, hälsa och tillväxt. Ett exempel på det är vår senaste produkt TN70 som bidragit till ökad produktivitet hos våra kunder.

Avel- Genom vårt delägarskapSvensk Köttrasprövning AB medverkar vi till utvecklingen av köttrasdjur genom att bedriva individprövning av köttrastjurar. Här föds tjurarna upp i samma miljö, vilket eliminerar möjlig påverkan av miljön. Det innebär att de skillnader som tjurarna visar för olika egenskaper huvudsakligen beror på deras olika genetiska kapacitet. Individprövningen är officiell och följer Jordbruksverkets rambestämmelser.

Utbildning och rådgivning - Genom dotterbolaget Gård & Djurhälsan AB arbetar vi effektivt med rådgivning, utbildning och djurhälsa inom gris, nöt och får. Gård & Djurhälsan ämnar utveckla Sveriges lantbrukare inom djurhälsa, smittskydd och tillväxt för att de kunna vara lönsamma och långsiktiga och samtidigt skapa ett välsmakande kött. Friska djur och välmående gårdar, är nämligen varandras förutsättningar!

Sluter kretsloppet -När djur inte kan gå till slakt och livsmedelsproduktion, sluter vi kretsloppet på andra sätt genom Svensk Lantbrukstjänst AB. De verkar i hela Sverige och utför insamling av animaliska biprodukter, avlivning och hämtning av avlidna djur från landets djuruppfödare. Bolaget utför också obduktionstransporter av djur till landets obduktionsplatser. Uppdragen utförs av nio professionella entreprenörer runt om i Sverige med fordon utrustade enligt Jordbruksverkets direktiv.

Branschfrågor - Svenska Köttföretagens målsättning är att vara en enad röst för slakterierna och därmed på ett effektivt och samlat sätt frammana goda villkor för det röda köttet. En del av det arbetet innebär att vi verkar för en ansvarfull och resurssmart produktion. Detta genom att vi tillsammans med andra aktörer driver branschöverenskommelser som till exempel Den svenska Sojadialgen och nationella handlingsplaner för gris, nöt och Lamm. Samtidigt samarbetar vi med myndigheter och andra organisationer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och konkurrenskraft inom branschen. 

Konsumentfrågor -Genom vårt delägarskap i Svenskt Kött AB, en varumärkesoberoende organisation, arbetar vi med att ge konsumenter kunskap, stärka tilliten och skapa förtroende för svenskt kött och svensk köttproduktion. De berättar varför svenskt nöt-, gris-, och lammkött är det självklara valet när man handlar i butik och äter ute. Svenska Köttföretagen har också ett nära samarbete med Svenskmärkning AB som ägs av ägs av Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF. Den frivilliga ursprungsmärkningen Kött från Sverige används på svenskproducerat helt kött och charkuterier för att göra det enkelt för konsumenten att välja svenskt i butiken och på restaurangen.

Webshop & Nyheter -En hållbar svensk köttproduktion kräver nytänkande och innovation i alla led. På www.kottforetagen.se hittar du nyheter från hela köttbranschen samlade på ett ställe och en kundportal med webbshop där du kan beställa förbrukningsvaror och grissemin på nätet närhelst det passar dig. Du kan också beställa livdjur (gris) direkt online från någon av våra duktiga livdjursproducenter och ha koll på din årsbeställning. I kundportalen finns alla dina avtal och beställningar och vill du kan du få dina fakturor i PDF-format samma dag som fakturering sker, vilket gör att du får fler dagar på dig än tidigare att hantera fakturan internt. Har du inte redan anmält att du vill ha PDF-faktura kontakta Order 010-130 89 32 redan idag för mer information.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...