Referensgrupp Klimat & Kretslopp

Referensgrupp Klimat & Kretslopp jobbar med att öka efterfrågan på svenskt kött genom att ta fram fakta om köttets påverkan på klimat och kretslopp samt hur värdekedjan för svenskt kött kan minska miljöbelastningen. Här presenteras deltagarna i gruppen. 

Anna Jamieson, Sveriges Nötköttsproducenter

Arbetsområde: Nötköttsproducent och styrelsen för Sveriges Nötköttsproducenter

Varför deltar jag i gruppen:

Min passion, både privat, inom SNP och i mitt arbete med Naturbeteskött i Sverige, är hållbar nötköttköttsproduktion. Hemma vårdar våra betesdjur biologisk mångfald i världsklass.I Handlingsplanens referensgrupp för Klimat och kretslopp är jag med om att rita upp kartan mot världens mest hållbara nötköttsproduktion – den svenska. Det blir inte mycket roligare än så!

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Arbetsområde: Arbetar inom projektet Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm för Svenska Köttföretagen.

Varför deltar jag i gruppen: 

Svenskt kött är inte bara en viktig del av mina måltider, det är även min försörjning. Handlingsplansarbetet är värdefullt för att samla olika aktörer, arbeta mot gemensamt mål ur våra olika perspektiv. Mitt perspektiv som nötköttsrådgivare är att bidra med fakta, kunskap och perspektiv på gården. 

Caroline Sandberg, Jordbruksverket

Arbetsområde: Arbetar med djur- och klimatfrågor inom Greppa Näringen

Varför deltar jag i gruppen:

Jag är med i gruppen därför att det är intressanta och viktiga frågor och jag vill kunna bidra med mina kunskaper inom ämnet. Att samverka inom branschen för en mer hållbar svensk köttproduktion är något som alla bör vinna på.

Daniel Juneberg, Sveriges Grisföretagare

Arbetsområde: Bonde på gård utanför Kalmar. På gården finns suggor, smågrisrsa, växtodling, skog. Delägare i biogasanläggning där gödseln är basen i gasproduktionen.

Varför deltar jag i gruppen:

Spännande att jobba med klimat och kretslopp då det finns potential att förbättra hållbarheten inom produktionen. Potentialen att kommunicera köttets roll i kretsloppet är än större och avgörande för konsumentens val av proteinföda.

Elof Nilsson. Svenska Fåravelsförbundet

Arbetsområde: Vice ordförande i Svenska fåravelsförbundet, driver även ett lantbruksföretag på norra Gotland, inriktning storskalig naturvård, avelsuppfödning och köttproduktion med bla. Gotlandsfår och Charolaisdjur

Varför deltar jag i gruppen:

Mitt mål och syfte att få delta i handlingsplanernas arbete är att vara länken mellan den uppfödning som jag o många med mig står bakom och övrig expertis som vi har med oss från övriga näringen. Arbetet är komplext, otroligt utmanande och roligt, tydligast när frågeställningar inte har naturliga ja, eller nej till svar.

Jag brinner för en utveckling av den svenska animalieproduktionen, där vi har många bra produktionsförutsättningar redan idag. Att lyckas länka ihop den med konsumentförtroende och politiska beslutsfattare är det som gör mödan värd.

Jan Eksvärd, Inspire Action & Research AB

Arbetsområde: Hållbar matproduktion

Varför deltar jag i gruppen:

Under lång tid har jag arbetet för LRF med bl.a. jordbruk och klimat, kretslopp av växtnäring, avfalls- och avloppsfrågor, cirkulär ekonomi och även med utveckling av livsmedelsstrategin. Jag deltar i några vetenskapliga referensgrupper och i ett par gårdsstyrelser. Jag bidrar med teoretisk och praktisk kunskap på de här områdena för att svensk köttproduktion ska vara konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar.

 

Jens Berggren, Lantbrukarnas Riksförbund

Arbetsområde: Hållbarhet

Varför deltar jag i gruppen:

För att bidra till att föra ut mer kunskap om allt det som redan gjorts och allt det som kan göras ännu bättre för att hålla den svenska köttproduktionens ledande ställning. Jag är övertygad om att bättre kännedom om svenska bönders särklassiga resultat kring djurvälfärd och miljö kan göra att de får bättre ekonomiska förutsättningar och större socialt utrymme så att de kan fortsätta att förbättra sina verksamheter.

Fredrik Sundblad

Arbetsområde: 

Jobbar som ansvarig för LRF Kött. Har tidigare erfarenheter från slakteribranschen.

Varför deltar jag i gruppen:

Handlingsplanerna är viktiga för att bistå den svenska animalieproduktionen till att bli än mer hållbar och konkurrenskraftig. För att öka efterfrågan på svenskt kött har vi har ett stort behov att ta fram fakta som är lätt att kommunicera för aktörer i hela värdekedjan om köttets påverkan på klimat och kretslopp.

Serina Ahlgren, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala

Arbetsområde: Forskar kring olika hållbarhetsaspekter i jordbruket, och hur vi kan producera mat på ett sätt som minimerar den negativa påverkan på miljön och samtidigt maximerar nyttan

Varför deltar jag i gruppen:

I gruppen ingår många olika medlemmar med olika perspektiv; lantbrukare, forskare, handeln och andra experter. När människor med olika utgångspunkter samlas för att diskutera, kan det hända riktigt bra grejer! Jag hoppas att arbetet med minskad klimatpåverkan och ökad cirkuläritet leder köttproduktionen framåt, och att vi i Sverige kan fortsätta vara en ledstjärna i hållbarhetsarbetet.

Stina Printz, COOP

Arbetsområde: Jobbar med övergripande hållbarhetsfrågor kopplat till livsmedelsproduktion samt specifikt fokus på klimat och djurvälfärd.

Varför deltar jag i gruppen: 

Handlingsplanerna är viktiga för att driva den svenska animalieproduktionen till att bli än mer hållbar och konkurrenskraftig.

Theres Strand, Svenska Köttföretagen

Arbetsområde: Jobbar med branschfrågor där bl.a. projektledare för Handlingsplanerna ingår i arbetsuppgifterna.

Varför deltar jag i gruppen:

För att öka efterfrågan på svenskt kött har vi har ett stort behov att ta fram fakta som är lätt att kommunicera för aktörer i hela värdekedjan om köttets påverkan på klimat och kretslopp. Vi behöver också, som bransch, jobba med att minska miljöbelastningen.

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...