Nyhetsarkiv

2019

Topigs Norsvin online magasin PROGRESS, 4/2019

Nytt nummer av webbmagasinet PROGRESS från Topigs Norsvin med bl a. den nya Topigs Norsvin videon. Vi önskar Er trevlig läsning!

Nu är även Lövsta kött med och bidrar till gemensamma branschmedel för en positiv utveckling av svenskt kött

Via sin avräkning sätter Sveriges köttbönder årligen miljontals kronor i nationella branschmedel för positiv utveckling i ökad djuromsorg, minskad klimatpåverkan och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan av svenskt kött. Nu har Lövsta Kött beslutat att ansluta sig och bidrar fortlöpande till de olika branschgemensamma satsningar som görs.

Välj PDF-faktura!

Snabbt och enkelt. För effektivt resursutnyttjande och miljöförbättringar.

Nyhetsbrev, december 2019

I Svenska Köttföretagens nyhetsbrev kan du ta del av senaste nytt inom genetik, rådgivning och branschen. Trevlig läsning!

Workshop om klimatåtgärder på gård, sista anmälan idag!

av Theres Strand

Som en del av arbetet med Handlingsplanernas etapp 2 bjuder Svenska Köttföretagen in till en workshop den 4 december. Vill du vara med och bidra i arbetet med att sänka utsläppen av klimatgaser på gård så är du välkommen till LRF i Stockholm mellan kl 10.00 - 15.30. Workshopen finansieras av Branschutvecklingspengen. Här finns mer information och anmälan. 

Träffa oss på Köttriksdagen!

av Theres Strand

Besök oss i vår monter på Köttriksdagen 2019 i Borlänge. Vill du veta mer om Handlingsplanernas etapp 2, Köttkvalitet eller nya spännande projekt som finansieras av Branschutvecklingspengen så är vi beredda!

 

Rekryteringsavtal & inköpsplan

Alla som köper livdjur och har tecknat ett rekryteringsavtal med Köttföretagen har avtalspris och säkrad tillgång på gyltorna. 

Inköpsplan för minst ett års inköpsbehov ska lämnas till livdjursförmedlingen. Om inte ny inköpsplan kommer in, löper den gamla planen på. 

Fodervecka med Topigs Norsvin

Den årliga foderveckan där vi får besök av en av Topigs Norsvins foderexperter har precis ägt rum. Detta år gästades vi av Catalin Nicolaiciuc från Topigs Norsvins fodergrupp, som tillsammans med Kimmie Nissen, Topigs Norsvin och Lotta Henrysson, Köttföretagen hade flera intressanta möten under veckan med grisproducenter, foderföretag, veterinärer, rådgivare och livdjursproducenter.

Nyhetsbrev, november 2019, från Svenska Köttföretagen

Välkommen att ta del av senaste nytt från branschen!

VIKTIG INFORMATION! Förändring i PostNords hantering av söndagspaket

Idag, tisdagen den 5/11 fick vi besked av PostNord att de inte kommer att kunna leverera paket från söndag till måndag efter den 30/11-2019. Anledningen till detta är att PostNord har dragit ner på antalet helgöppna terminaler från och med den 30/6. Efter det har det funnits en speciallösning mellan Svenska Köttföretagen och PostNord som gjort att det fungerat ändå, men denna lösning kommer PostNord inte kunna fortsätta med.

Läs kundinformation angående transporter av semindoser och vilka alternativ som finns >>

Kan du tipsa om smarta åtgärder för att minska klimatavtrycket på gård?

av Theres Strand

Jobbar du inom svensk gris-, nöt- eller lammproduktion som företagare, rådgivare, forskare eller dylikt och har smarta tips på åtgärder som minskar klimatbelastningen på gård. Då ber vi dig att skicka in dina svar till oss senast fredagen den 22 november. Då bidrar du till en workshop som hålls den 4 december i syfte att hitta de mest effektiva och smartaste sätten att bli mer klimatsmart på gård. 

Lämna dina tips här!

Jordbrukets produktionsvärde har minskat i torkans spår

av Theres Strand

Den varma och torra sommaren 2018 påverkade jordbruket i stor omfattning. Skördarna av spannmål och oljeväxter var mycket låga. Grovfoderbristen orsakade problem för djurhållare och priserna för grovfoder, halm och spannmål steg kraftigt.  Utöver ökade foderkostnader har kronans värde försvagats vilket bidragit till kostnadsökningar för till exempel drivmedel. I rapporten "Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2007 - 2018" kan du läsa mer.

Vill du veta mer om svenska mervärden?

av Theres Strand

Svenskt djurproduktion har högre krav på produktionen jämfört med många andra länder. Detta brukar benämnas som svenska mervärden. Det betyder att standarden är högre inom exempelvis djurskydd, djurhälsa, påverkan på miljön och låg användning av antibiotika. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Kommentar: Bedövning av grisar vid slakt

I Sverige bedövar vi alla djur innan avlivning för att de inte ska känna smärta. Bedövningen görs med olika tekniker beroende på vilket djurslag det handlar om, och det är strikt reglerat vilka metoder som är godkända i Sverige och hur dessa ska utföras. Slakterierna följer dessa principer och myndigheterna kontrollerar detta. Djurens välmående kontrolleras kontinuerligt av myndigheternas officiella veterinärer, som finns på plats när slakterierna bedriver sin produktion. De har befogenhet att stoppa produktionen direkt om djurvälfärd eller matsäkerhet riskeras. Läs även svar från Jordbruksverket: https://www.expressen.se/debatt/bedovningsmetoden-har-bade-for-och-nackdelar/ 


Svenska köttföretagen värnar det svenska lantbruket, oavsett djurslag – haft dialog med Kronfågels ledning kring missvisande reklamkampanj 

Svenska Köttföretagen har träffat Kronfågels ledning och framfört sina farhågor med företagets reklamkampanj. Svenska Köttföretagen hade hellre sett att kampanjen lyft det svenska köttets klimatfördelar och nationella mervärden, oavsett djurslag. Det är stor skillnad på kött och kött, samt hur detta produceras. Naturbetande djur är exempelvis en viktig pusselbit för att nå våra svenska miljömål.

-Vi anser det finns mer att vinna på att vi tillsammans lyfter fram fördelarna med både den svenska kött- och fågelproduktionen, än att ställa djurslagen mot varandra i ett globalt perspektiv, säger Hans Agne, vd Svenska Köttföretagen. Att byta svenskt kött från naturbetande djur mot exempelvis importerad kyckling, gör att många svenska viktiga miljövårdande aspekter som går förlorade.

Projekt om tjurar uppfödda i stall med liggbås redovisat

av Theres Strand

Projektet syfte var att genom obduktion av tjurar öka kunskapen om bakomliggande orsaker till oplanerade utgångar i besättningar med uppfödning av tjurar i liggbås. Resultatet visar att ingen tjur hade exakt samma diagnos vid obduktion som någon annan. Det gör att det fortfarande finns många frågetecken om hur benskador i liggbåsstall kan minskas, men fortsatt och ökat fokus på liggunderlaget och liggbåsens utformning är av stor vikt vid uppfödning av tjurar i liggbås. Projektet är finansierat av Branschutvecklingspengen. 

Nyhetsbrev, september 2019

Läs senaste nytt från branschen, nytt nummer av nyhetsbrev från Svenska Köttföretagen.

Sveriges köttbönder satsar 3 miljoner på minskat klimatavtryck, bättre djurhälsa och ökad lönsamhet

Årligen sätter Sveriges köttbönder av totalt 3 Mkr i form av branschutvecklingspengen med fokus på minskad klimatpåverkan ökad djuromsorg samt lönsamhet i hela värdekedjan.

Svensk köttproduktion tar ansvar vid import av soja

Den svenska köttbranschen har som mål är att kontinuerligt öka den inhemska produktionen av protein och på så sätt minska beroendet av soja producerat i andra länder. Den inhemska proteinproduktionen har ökat, men det finns klimatutmaningar som gör att vi i Sverige inte kan odla vissa sojasorter framgångsrikt. Svenska grödor såsom åkerböna, ärter, oljeväxter och vallprotein går fint att odla i landet, men har inte i alla avseenden samma höga proteinkvalitet som sojabönor. För att bli självförsörjande på protein, krävs och pågår ytterligare forskning och utveckling. 

Välj PDF-faktura. Snabbt och enkelt!

Svenska Köttföretagen verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Som en del av detta arbete vill vi minska pappershanteringen och erbjuder därför dig ett elektroniskt fakturaalternativ. 

Investeringsstöd för klimatåtgärder

av Theres Strand

Idag öppnar en ny ansökningsperiod för att söka investeringsstöd för klimatåtgärder inom Klimatklivet. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt. Det totala anslaget för 2019 är 1,5 miljarder kronor. 

Medel för ännu bättre ätkvalitet på nötkött

av Theres Strand

Svenska Köttföretagen har, tillsammans med flera andra aktörer i värdekedjan, fått medel från EIP för att ta fram ett system som ska bidra till en ännu bättre ätkvalitet på svenskt nötkött. Vi har tittat på den australiensiska modellen Meat Standard Australia (MSA) och ska nu undersöka om vi kan ta fram en motsvarande modell för våra svenska förutsättningar i ett treårigt projekt som startar nu i höst. Läs mer om MSA-modellen här. 

PRRS utbrott på dansk galtstation

av Åsa Bönnestig

Hatting KS i Horsens, en av Danmarks seminstationer, har drabbats av ett utbrott av PRRS i en avdelning med Duroc galtar. Efter påvisande av antikroppar mot den europeiska typen av PRRS-virus har ett försäljningsstopp utfärdats den 26 juli från den aktuella seminstationen. Alla galtar i den drabbade avdelningen har slaktats. Seminstationerna i Danmark anses ha varit fria från PRRS sedan 2002. Provtagning av galtarna genomförs regelbundet för att visa frihet från antikroppar bland annat av typen PRRS. Smittan misstänks ha varit luftburen.

Spridningen av ASF fortsätter i världen

av Åsa Bönnestig

Skyltar vid rastplatser är viktiga men det är även smittskyddet på gårdarna!

Varje vecka skall EU länderna inrapportera till EU kommissionen antalet tillfällen där ASF har påträffats. Antalet länder på listan växer hela tiden, sist i raden är Slovakien som kom upp på listan i förra veckan. Bara ett land har kunnat friförklarats sedan man fått in smittan.

Statistiken är till viss del vilseledande då det är antalet tillfällen som inrapporteras och inte hur många djur som blivit smittade. I förra veckan påträffades 2 bruksbesättningar i Rumänien varav den ena på 40 000 grisar och den andra på 30 000 grisar. Detta blev inrapporterat som 2 tillfällen i EU statistiken. Effekterna för näringen är långt större än vad statistiken ger sken av.

Tips för att undvika Afrikansk Svinpest i Sverige

av Theres Strand

Svensk nappa - ett sätt att öka värdet på vita skinn

av Theres Strand

Svenska Fåravelsförbundet har, med medel från Branschutvecklingspengen, genomfört ett projekt för att öka värdet på svenska vita lammskinn. Genom att skapa nya lammnappaskinnprodukter av hög kvalitet i samarbete med berederi, garveri och skinnhantverkare så har projektet visat att svenska lammnappaskinn går utmärkt att använda till t.ex. kläder, väskor m.m. 

Intresserad av jordbruksstatistik?

av Theres Strand

Ny budbilslösning av semin till Skåne igång

av Åsa Bönnestig

I början av veckan startade leveranser av semin till Skåne med Svenska Köttföretagens egna budbilslösning. Anledning till uppstart av denna verksamhet är att PostNord tagit beslutet att upphöra med leveranser som skickas söndagar för utdelning måndag.

 

Uppföljning seminverksamheten

av Åsa Bönnestig

Svenska Köttföretagen har referensbesättningar som följs upp kvartalsvis beträffande suggors dräktighetsresultat och kullstorlek.

Nu finns preliminäre resultat för perioden 190101-190331. Varje kvartal består av ca 3500 semineringar.

Läs mer här

HKScan tar nästa steg i utvecklingen av Hampshire

av Åsa Bönnestig

Framgångar med Pigghamkonceptet har gjort att Hampshiregenetiken exporterats till andra länder. I maj importerades de första galtarna från Norge för att sättas in på seminstationerna i Sverige.

 

Lär dig mer om den resurskloka svenska grisen

av Theres Strand

Den svenska modellen bygger på god djuromsorg, minimal användning av antibiotika, unikt friska djur och de svenska grisarna får behålla sin knorr. För en så effektiv och miljövänlig produktion av griskött som möjligt är det viktigt att alla delar på ett djur tas tillvara på bästa sätt. För en låg klimatpåverkan bör även andelen ätbart på varje djur vara så stor som möjligt. Läs mer om hur vi tar tillvara på den resurskloka svenska grisen.Högnivåmöte om torkan, fortfarande kritiskt läge på många gårdar

Nyligen hölls ett branschmöte kopplat till torkan, samordnat av LRF. Läs mer på bifogad länk.

Välkommen till vår monter på Lammriksdagen i Mora

av Theres Strand

Välkomna att besöka vår monter på Lammriksdagen i Mora. Vi diskuterar gärna aktuella projekt som är finansierade av Branschutvecklingspengen, Lammlyftet eller Handlingsplanernas etapp 2. Theres Strand och Johanna Bengtsson finns plats i montern. Här hittar du programmet för Lammriksdagen 2019. 

Ny utlysning av Branschutvecklingspengen

av Theres Strand

Sveriges köttbönder satsar återigen 3 miljoner på att öka lönsamheten inom svensk köttproduktion genom utlysning av Branschutvecklingspengen. I år har vi fortsatt fokus på projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och en ökad hållbarhet inom svenskt nöt-, gris- och lammproduktion samt projekt som ökar kommunikationen runt hållbarhets- och klimataspekterna inom svensk köttproduktion. Sista datum för ansökan är den 17 juni 2019.

Har du tid över i Påsk?

av Theres Strand

För dig som har en stund över i Påsk så finns nu en film från lanseringen av Handlingsplanernas etapp 2 färdig att titta på. Du får också möjlighet att se hur genomförandet av etapp 1 har lyckats. Ca två timmar in i filmen startar lanseringen av Handlingsplanernas etapp 2. Filmen ser du här.Lansering av Handlingsplanernas etapp 2

av Theres Strand

Välkommen till lanseringen av Handlingsplanernas etapp 2. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Vill du veta hur vi ska nå en ökad efterfrågan på svenskt gris-, nöt och lammkött och samtidigt bidra till världens hållbarhet så är du välkommen till Bryggarsalen i Stockholm den 10 april. Anmäl dig här senast den 1 april.


Rådgivarutbildning Nötköttsproduktion

Arbetsgrupp produktion inom Handlingsplan Nöt har arrangerat en rådgivarutbildning för verksamma rådgivare, veterinärer, säljare och tillförselpersonal inom nötköttsproduktion. Utbildningen ägde rum i december 2018 och finansierades av branschutvecklingspengen. Programmet byggde på det material, verktyg och aktiviteter som har tagits fram och genomförts under Handlingsplan Nöts flagg under perioden 2016-2018. Här hittar du presentationerna från rådgivarutbildningen; 

Presentationer från rådgivarutbildningen

Den resurskloka svenska grisproduktionen tar tillvara allt på ett djur. Smarta kretslopp gör att alla delar blir eller går till något.

Den svenska modellen bygger på god djuromsorg, minimal användning av antibiotika, unikt friska djur och de svenska grisarna får behålla sin knorr. Det är en modell som är både resursklok, ekonomisk och hållbar. För en så effektiv och miljövänlig produktion av griskött som möjligt är det viktigt att alla delar på ett djur tas tillvara på bästa sätt. För en låg klimatpåverkan bör även andelen ätbart på varje djur vara så stor som möjligt. Genom utvecklat kretslopptänk tar vi i Sverige vara på allt, även det som inte blir mat till människor eller djur.

Film: Den resurskloka svenska grisproduktionen

Lär dig mer om Afrikanskt Svinpest

av Theres Strand

Jordbruksverket anordnade tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt ett seminarium den 5 december 2018 för att öka kunskapen om afrikansk svinpest. Här kan du läsa mer om hur du undviker att föra in smittan till Sverige.

Vill du veta mer om DanBreds genetik?

av Åsa Bönnestig

DanBred i samverkan med Svenska Köttföretagen bjuder in till kunskapsdagar för dig som vill veta mer om DanBreds genetik.

NÄR & VAR:

20 februari, kl. 10:00 – 15:00 i Staffanstorp
21 februari, kl. 10:00 – 15:00, Vreta Kluster

Flera nya Branschutvecklingspengsprojekt redovisade

av Theres Strand

Nu är flera nya projekt redovisade som är finansierade av Branscutvecklingspengen. Läs mer om många intressanta projekt på Svenska Köttföretagens hemsida.  


Affärsmöjlighet för svensk köttproduktion när hållbar mat är i fokus

”Framtiden tillhör de företag som medvetet väljer att producera allt mer hållbara produkter, detta gäller även kött. Det är både en förutsättning för planetens överlevnad, men det finns också stor ekonomisk potential för svensk industri. Baserat på den unika produktion som finns i Sverige, gör vi miljön en tjänst om både svenska och internationella konsumenter växlar över sin konsumtion till mer hållbart producerat svenskt kött i världsklass.” Det menar VD:arna i några av Sveriges största köttproducerande företag.

https://newsroom.notified.com/svkf-gd-press/posts/pressreleases/affarsmojlighet-for-svensk-kottproduktion-nar 

      

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...