Grundcertifiering Gris

Grundcertifiering Gris är en standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. Den innehåller detaljerade regler om bland annat stallmiljö, djuromsorg och smittskydd i enlighet med svensk lagstiftning.

Grundcertifiering Gris är en certifiering av Sveriges grisgårdar som genomförs med en oberoende tredjepartskontroll.

Ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar att reglerna följs genom revision på gården. Då granskas bland annat att kraven på utrymme följs, att alla djur får daglig tillsyn, att sjuka djur tas om hand och att det finns larmanordning som varnar om det skulle bli strömavbrott.

Om det finns misstanke om att ett certifierat företag bryter mot reglerna händer följande:

  • Det certifierade företagets certifieringsorgan informeras. De beslutar om det finns grund för en extra revision som kan vara oanmäld om det behövs (det innebär att företaget förvarnas tidigast 24 timmar innan besöket).
  • Certifieringsorganet följer rutinerna som är fastställda i standardens Allmänna villkor. Där regleras vilka sanktioner som ska vidtas om det visar sig att regelverket inte följs, t ex avstängning och uteslutning. Att företag bli avstängda och uteslutna från certifieringen i de fall reglerna inte följs visar att systemet fungerar.
  • Sigill Kvalitetssystem är standardägare. Utveckling och förvaltning av standarden sker i samråd med standardens intressenter, (representanter för primärproducenter, dagligvaruhandel, grossister, livsmedelsindustri och NGO), baserat på den senaste kunskapen inom området. En standard är en överenskommelse om en gemensam kvalitet på processer eller produkter.
Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...