De nationella handlingsplanerna för svensk köttproduktion

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm, etapp 2, 2019 - 2021

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

Inom varje målområde har vi gjort ytterligare prioriteringar genom att speciellt lyfta klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet, foodservice inom målområde marknad och rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet. Genom att jobba mot 48 st delmål och genomföra 123 st åtgärder ska branscherna tillsammans bidra till att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet!

Här hittar du Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2

Styrgruppen

Projektgruppen

Referensgrupp Klimat & Kretslopp

Referensgrupp Foodservice

Referensgrupp Rätt sortering & Köttkvalitet

Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm, etapp 1, 2014 - 2018

Under våren 2014 tog dåvarande Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjans aktörer inom svensk grisproduktion där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan vars mål är att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen med en ökad produktion som följd.

I början av 2015 tog branscherna för nöt och lamm initiativ till att skapa en handlingsplan för respektive produktionsgren. Målsättningen med Handlingsplanerna för nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av nöt- och lammkött. Arbetet med att ta fram Handlingsplan nöt och lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade.

Här läser du mer om Handlingsplan Gris

Här läser du mer om Handlingsplan Nöt

Här läser du mer om Handlingsplan Lamm

Aktiviteter

Statistikdatabas - En av åtgärderna i de nationella handlingsplanerna för gris, nöt och lamm är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer. Här hittar du den kontinuerligt uppdaterade informationen!

Den 30 januari 2018 genomfördes ytterligare en lägesrapportering av Handlingsplanerna. Här kan du läsa mer om dagen och titta på de presentationer som gavs.

Den 18 januari 2017 gavs en lägesrapportering av de nationella handlingsplanerna. Här kan du läsa om dagen och ladda ner de presentationer som gavs

Den 20 januari 2016 genomfördes en prognosdag för framtidens kött - Här kan du se vad dagen handlade om samt ladda ner presentationerna som gavs!

 

 

Media

2020

Hur går det med arbetet inom Handlingsplan etapp 2?

Ny hemsida för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2

 

2019

Verkstad på riktigt inom Etapp 2

Det finns väldigt, väldigt mycket att ta tag i

Svensk köttproduktion - möjlighet snarare än problem

Nya planer ska öka efterfrågan på svenskt kött

Vi behöver producera mer mat

Se filmen från lanseringen av Handlingsplanernas etapp 2

Svenskt Kött- för världens hållbarhet

 

2018

30 för 550: Erfa-träff med ekonomin i fokus

"Nu ska vi börja tillverka"

Viktigt att arbetet fortsätter

Positiva tongångar på köttseminarium

Köttråd och fortsättningen på arbetet med Handlingsplanerna, Lantbruksnytt

Hållbarhet ny riktlinje för köttbranschen

Man gör något bra för klimatet när man köper svenskt kött

Det ska kännas bra i magen att välja svenskt kött

 

2017

Ny databas för köttbranschen

Framåt för handlingsplanerna

2017 - Ett enormt viktigt år för handlingsplanerna

Halvtidsavstämning för expertgrupperna

Strävar efter bättre koll på läget

Låt galten vara Herr Casanova

Grundläggande kunskaper dammas av

Enkla insatser ger lovande resultat

Målet är realistiskt att nå

Svensk expertgrupp hämtar inspiration i Finland

Expertgrupp på gårdsbesök i Finland

Try Swedish på kinesisk mässa

Exportfrågan ska lyftas mer

 

2016

Handlingsplan för köttproduktion

Livsmedelsstrategi och handlingsplan

Färdig plan för att utveckla nöt- och lammproduktion

Framtidstro för svenskt kött

Industri och forskningsinstitut jobbar tillsammans

Att nå sina mål

30 för 550: Experter och Processledare på gång

Experter och processledare utsedda

Byggruppen hoppas på finansiering

Hoppfullt för export direkt till Kina

Uppföljning och benchmarking centralt för ekonomigruppen

Kick-off för expertgrupperna

Produktivitetspengen

På väg mot förbättrad fruktsamhet

”Det räcker inte med två bra år”

Obduktion ger underlag för att sänka spädgrisdödligheten

Produktivitetspengen - nav och satelliter

Förberedelser inför produktivitetspengen 2016

Vem kan bygga Sveriges bästa djurstall?

Framtidstro i fårtältet

 

2015

Handlingsplan ska bli verkstad

Merbetalning för effektiva smågrisuppfödare

Produktivitetspengen – stimulans för ökad produktivitet

20 miljoner till 30 för 550

 

 

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...