Låg användning av Antibiotika

Antibiotika är vårt viktigaste hjälpmedel vid bakteriella infektioner. Detta gäller både i humanvården och i veterinärmedicinen.

Omfattande och kanske felaktig användning av antibiotika kan medföra att bakterier utvecklar resistens, det vill säga okänslighet för den aktuella antibiotikan. Bakterien påverkas inte alls och därmed uteblir behandlingsresultatet. Bakterier kan utveckla resistens mot flera olika antibiotika s.k. multiresistens. Resistensegenskaperna är dessutom överförbara mellan olika bakteriesorter. Detta innebär att problematiken med resistenta bakterier berör både djur och människor. Ett exempel är de gula staphylococcerna som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika och som benämns MRSA. Dessa kan förekomma vid så kallad sjukhussjuka. Bakterierna finns både hos folk och fä.

SVA sammanställer resultat från resistensundersökningar av zoonosbakterier, indikatorbakterier och sjukdomsframkallande bakterier från djur i den årliga SVARM-rapporten. Från och med 2005 utökades resistensövervakningen för sjukdomsframkallande bakterier från lantbrukets djur genom ett samarbete mellan SVA och Svenska Djurhälsovården finansierat av Jordbruksverket.

Detta samarbetsprogram kallas SVARMpat och har till syfte att motverka utveckling och spridning av antimikrobiell resistens hos sjukdomsframkallande bakterier hos lantbrukets djur. Verksamheten bedrivs genom övervakning och dokumentation av resistens hos bakterier från lantbrukets djur. Prover samlas in och analyseras i olika studier inom relevanta områden där kunskapen behöver stärkas.

Läs mer om Svarmpat och vårt arbete i Sverige att minimera användning av antibiotika

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...