Produktivitetspengen

Produktivitetspengens syfte är att sätta fokus på ökad produktivitet i svenska smågrisbesättningar. Vi tror att Produktivitetspengen kommer att öka fokus på produktionsuppföljning, produktionsförbättrande åtgärder samt öka efterfrågan på kvalificerad rådgivning i besättningarna.

Under 2015 har sammanlagt har 173 besättningar som tillsammans har 74 540 suggor, sänt in sina produktionsresultat till WinPig/PigWin medeltalen. Jämfört med föregående år så har antalet besättningar ökat med 30 % och antal suggor har ökat med 34 % i underlaget för medeltalen. Cirka 70 % av Sveriges betäckta gyltor och suggor ingår i årets medeltal. Det är  internationellt sett en mycket hög andel och man bör därför kunna säga att resultatet väl speglar produktiviteten i den svenska smågrisproduktionen.

Samtidigt som underlaget för medeltalen har ökat kraftigt så har också antalet producerade smågrisar per årssugga ökat med nästan en gris i medel, från 24,2 till 25,1. I de 25 % bästa besättningarna har antalet producerade grisar per årssugga ökat från 26,9 till 27,6. Årets topplista vittnar om vilken potential svensk smågrisproduktion har. 

Den kraftiga produktivitetsutvecklingen gör att vi kommer att höja gränsen för att få produktivitetspengen redan inför 2016. Detta för att vi ska ha pengar kvar för utbetalning av produktivitetspengen även för år 2017. För smågrisbesättningar kommer den lägre ersättningsnivån betalas ut för en produktivitet på mellan 25,5 och 28,0 smågrisar per årssugga och den högre ersättningsnivån kommer att betalas ut för en produktivitet på 28,1 grisar och däröver. För satelliter kommer den lägre ersättningsnivån betalas ut för antalet avvanda grisar i medel mellan 11,5 – 12,0 avvanda grisar per kull och den högre nivån för 12,1 grisar per kull och över. För nav kommer motsvarande nivåer att betalas ut för en grisningsprocent mellan 85 – 90 % och 90,1 % och där över.

Vad är Produktivitetspengen?

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 25,5 smågrisar per sugga och år. Tillägget är 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 25,5 – 28,0 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 28,1 och däröver smågrisar per sugga och år.

Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår t.o.m. 2017. Uppgiften om producerade grisar hämtas från PigWin/WinPig.

Vad krävs?

Besättningen måste vara anslutna till PigWin/WinPig och det är Gård och Djurhälsans medarbetare som säkerställer resultatuppföljning enligt de kriterier som ligger till grund för topplistan. Du måste alltså ha produktionsuppföljning via PigWin/WinPig och göra produktionsrapporter med avstämningar som omfattar både suggor och smågrisar.

Det ska finnas minst två stycken avstämningar som omfattar minst 250 dagar i PigWin. Alla perioder som avslutas under året räknas in i medeltalet. Därför rekommenderas besättningarna att göra årsavslutning i WinPig. Resultatet måste vara Gård och Djurhälsan tillhanda senast den 28 februari nästkommande år.

I statusen för avstämning så får det inte finnas avvikelser för avvanda grisar. Vid avvikelse så görs ett schablonavdrag i uträkningen av producerade grisar.

Hur går det till?

Besättningen gör en avstämning så nära 31 december som möjligt och sänder in resultatet till PigWin/WinPig support senast den 28 februari. Samtidigt ansöker besättningen om produktivitetspengen via Svenska Köttföretagens hemsida. Ansökan via webben kommer att vara möjlig från och med den 1 januari 2017 och sista ansökningsdag är den 28 februari. Svenska Köttföretagen skickar sedan en lista över besättningar som ansökt om produktivitetspengen till WinPig. WinPig support stämmer av att besättningarnas resultat överensstämmer med ansökan och att insänd data är ok. Tillägget betalas ut av Svenska Köttföretagen. Smågrisbesättningen måste vara kopplad till ett av Svenska Köttföretagens godkända slakterier genom att antingen:

  • vara integrerad och ha leveransavtal med ett eller flera slakterier godkända av Svenska Köttföretagen
  • vara externintegrerad med en eller flera slaktgrisproducenter som är godkända av Svenska Köttföretagen
  • sälja smågrisar till en smågrisförmedling hos ett slakteri som är godkänt av Svenska Köttföretagen

Tillägget är en efterbetalning och förutsätter att PigWin/WinPig resultat sänds. Oklarheter och tvister hanteras av Svenska Köttföretagen.

Nav och Satelliter

Suggringen behandlas som två enheter där Satelliter och Nav helt separat erhåller Produktivitetspengen var och en för sig. Alla satelliter i en suggring kommer att behandlas som en besättning så länge som ”gamla” PigWin används. Detta eftersom det inte är tekniskt möjligt för varje satellit i en ring att sända sitt eget årsmedeltal till PigWin support. Detta kan komma att ändras när nya WinPig börjar användas i suggringarna eftersom det nya programmet erbjuder andra möjligheter när det gäller uppföljning för satellitbesättningar. Alltså gäller det att även om enskilda satelliter hamnar under eller över de fastlagda gränserna så är det alla satelliters medelproduktion som gäller vid utbetalning. Suggringens medeltal erhålls genom att navet sänder sin produktionsrapport till Gård och Djurhälsan. Alla satelliter måste finnas med i underlaget till Navets produktionsrapport.

Produktivitetspengen betalas ut till satelliter som i genomsnitt avvänjer mellan 11,5 – 12,0 avvanda grisar per kull och 12,1 grisar per kull och över.

Produktivitetspengen betalas ut till nav som har en grisningsprocent mellan 85 – 90 % och 90,1 % och där över.

 

Mer information:

WinPigs hemsida

Kontaktperson

Theres Strand 0703-85 45 10

theres.strand@kottforetagen.se

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...