Produktivitetspengen

Produktivitetspengens syfte är att sätta fokus på ökad produktivitet i svenska smågrisbesättningar. Vi tror att Produktivitetspengen kommer att öka fokus på produktionsuppföljning, produktionsförbättrande åtgärder samt öka efterfrågan på kvalificerad rådgivning i besättningarna.

Vad är Produktivitetspengen?

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 24 smågrisar per sugga och år. Tillägget är 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 24,0 – 26,0 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 26,1 och däröver smågrisar per sugga och år.

Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår t.o.m. 2017. Uppgiften om producerade grisar hämtas från PigWin. För år 2015 utbetalas tillägget för grisar producerade från och med juli, eftersom satsningen träder vid halvårsskiftet.

Vad krävs?

Besättningen måste vara anslutna till PigWin/WinPig och det är Gård och Djurhälsans medarbetare som säkerställer resultatuppföljning enligt de kriterier som ligger till grund för topplistan. Du måste alltså ha produktionsuppföljning via PigWin/WinPig och göra produktionsrapporter med avstämningar som omfattar både suggor och smågrisar.

Det ska finnas minst två stycken avstämningar som omfattar minst 250 dagar i PigWin. Alla perioder som avslutas under året räknas in i medeltalet. Därför rekommenderas besättningarna att göra årsavslutning i WinPig. Resultatet måste vara Gård och Djurhälsan tillhanda senast den 28 februari nästkommande år.

I statusen för avstämning så får det inte finnas avvikelser för avvanda grisar. Vid avvikelse så görs ett schablonavdrag i uträkningen av producerade grisar.

Hur går det till?

Besättningen gör en avstämning så nära 31 december som möjligt och sänder in resultatet till PigWin/WinPig support. Insänd data godkänns av PigWin support. En lista över godkända besättningar skickas till Svenska Köttföretagen senast 31 mars. Tillägget betalas ut av Svenska Köttföretagen. Smågrisbesättningen måste vara kopplad till ett av Svenska Köttföretagens godkända slakterier genom att antingen:

  • vara integrerad och ha leveransavtal med ett eller flera slakterier godkända av Svenska Köttföretagen
  • vara externintegrerad med en eller flera slaktgrisproducenter som är godkända av Svenska Köttföretagen
  • sälja smågrisar till en smågrisförmedling hos ett slakteri som är godkänt av Svenska Köttföretagen

Tillägget är en efterbetalning och förutsätter att PigWin/WinPig resultat sänds. Oklarheter och tvister hanteras av Svenska Köttföretagen.

Nav och Satelliter

Suggringen behandlas som två enheter där Satelliter och Nav helt separat erhåller Produktivitetspengen var och en för sig. Alla satelliter i en suggring kommer att behandlas som en besättning så länge som ”gamla” PigWin används. Detta eftersom det inte är tekniskt möjligt för varje satellit i en ring att sända sitt eget årsmedeltal till PigWin support. Detta kan komma att ändras när nya WinPig börjar användas i suggringarna eftersom det nya programmet erbjuder andra möjligheter när det gäller uppföljning för satellitbesättningar. Alltså gäller det att även om enskilda satelliter hamnar under eller över de fastlagda gränserna så är det alla satelliters medelproduktion som gäller vid utbetalning. Suggringens medeltal erhålls genom att navet sänder sin produktionsrapport till Gård och Djurhälsan. Alla satelliter måste finnas med i underlaget till Navets produktionsrapport.

Produktivitetspengen betalas ut till satelliter som i genomsnitt avvänjer mellan 11,0 – 11,5 avvanda grisar per kull och 11,6 grisar per kull och över.

Produktivitetspengen betalas ut till nav som har en grisningsprocent mellan 83 – 85 % och 85,1 % och där över.

 

Mer information:

WinPigs hemsida

Kontaktperson

Theres Strand 0703-85 45 10

theres.strand@kottforetagen.se

Vi använder oss av så kallade cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Läs mer...